Монографії

Recent Submissions

 • Богатир, Віктор Костянтинович (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У монографії розкрито окремі особливості ліквідаційної процедури як заключної процедури банкрутства, проаналізовано положення Кодексу України з процедур банкрутства та іншого спеціального законодавства, зроблено пропозиції, ...
 • Unknown author (Норма права, 2021)
  Монографія присвячена обґрунтуванню та концептуалізації міждисциплінарного підходу до відносин з організації використання дистанційного зондування Землі для дослідження й охорони археологічної спадщини України, а також ...
 • Беляневич, Олена Анатоліївна; Мягкий, Андрій Вікторович (НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2017)
  У монографії досліджено господарсько-правові проблеми корпоративного управління в приватному секторі економіки Україні. Висвітлено теоретичні питання сутності корпоративного управління та його видів, суб’єктного складу ...
 • Беляневич, Олена Анатоліївна (Юрінком Інтер, 2006)
  Монографія є першим в українському правознавстві дослідженням господарського договірного права як одного з ключових інститутів господарського права України. Обґрунтовано загальнотеоретичні засади розмежування правового ...
 • Джабраілов, Руслан Аятшахович (Вид-во «Ноулідж», 2010)
  У монографії комплексно досліджено місто як суб’єкт права та учасник відносин у сфері господарювання. Окрему увагу приділено методологічним засадам господарської компетенції міста та особливостям її реалізації. Проаналізовано ...
 • Кірін, Роман Станіславович; Kirin, Roman (Журфонд, 2022)
  Досліджено сучасний стан, проблеми та перспективи правового забезпечення безпеки на постконфліктних територіях в умовах сталого розвитку. Проаналізовано національні, європейські та міжнародні нормативно-правові акти ...
 • Устименко, Володимир Анатолійович; Зельдіна, Олена Романівна; Гостєва, Олена Юріївна; Гришко, Віктор Володимирович (НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021)
  У монографії розглянуто законодавство України, на основі якого здійснювалась господарська діяльність на територіях пріоритетного розвитку в Україні у 1998–2005 рр. Проаналізовано особливості управління, пільги та гарантії ...
 • Unknown author (НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021)
  У монографії висвітлено методологічні засади формування правової моделі сталого розвитку України. Наведено характеристику окремих елементів інституціонального забезпечення формування правової моделі сталого розвитку ...
 • Unknown author (НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021)
  У монографії висвітлено економіко-організаційні особливості функціонування та визначено пріоритети відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях. Наведено характеристику окремих елементів ...
 • Деркач, Елла Михайлівна (ТОВ «ТВОРИ», 2021)
  У монографії обґрунтовано концептуальні засади удосконалення господарсько-правового регулювання транспортної діяльності в нових соціально-економічних умовах та окреслено шляхи розвитку відповідного законодавства. Особливу ...
 • Unknown author (ТОВ «ВІСТКА», 2018)
  У виданні висвітлено окремі аспекти проведення реформи децентралізації в Україні крізь призму досвіду Німеччини та інших держав-членів ЄС. Особливу увагу приділено специфіці процесів об’єднання громад у Луганській та ...
 • Гарагонич, Олександр Васильович (НАН України. ДУ «Ін-т економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2019)
  У монографії комплексно досліджено господарську правосуб’єктність акціонерних товариств. На базі узагальнення теоретичних положень, аналізу чинного законодавства про акціонерні товариства та практики його застосування ...
 • Апанасенко, Катерина Іванівна (ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України», 2020)
  Монографія присвячена господарсько-правовому аналізу теоретичних основ, правової природи та основних характеристик дозвільних правовідносин у сфері господарської діяльності. Досліджено складові елементи структури цих ...
 • Устименко, Володимир Анатолійович; Джабраілов, Руслан Аятшахович; Зельдіна, Олена Романівна; Коверзнев, Вадим Олександрович; Герасименко, Наталія Олександрівна; Гудіма, Тетяна Степанівна; Малолітнева, Веста Костянтинівна; Новікова, Вікторія Сергіївна; Єремєєва, Наталія Валеріївна; Ліллемяе, Олена Едуардівна; Санченко, Алевтина Євгеніївна; Трегуб, Олександр Андрійович (НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019)
  У монографії висвітлено пріоритети формування сучасного господарського законодавства України під впливом концепції сталого розвитку. Розглянуто особливості правового забезпечення формування соціально-економічної та екологічної ...
 • Олюха, Віталій Георгійович (Центр учбової літератури, 2015)
  Монографія присвячена дослідженню проблем застосування господарсько-правових засобів для підвищення ефективності капітального будівництва у сучасній Україні. Розглянуто сучасний стан капітального будівництва, і з використанням ...
 • Хрімлі, Олександр Геннадійович (Юрінком Інтер, 2016)
  У монографії розглянуто теоретико-правові аспекти захисту прав інвесторів у сфері господарювання. Сформульовано поняття й особливості інституту захисту прав інвесторів у сфері господарювання. Розглянуто співвідношення ...
 • Коверзнев, Вадим Олександрович (НАН України. Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», 2021)
  Проаналізовано міжнародні правові акти та рішення Європейського суду з прав людини, в яких сформульовано стандарти забезпечення усім особам права доступу до суду. Розглянуто основні засади здійснення судочинства господарськими ...
 • Малолітнева, Веста Костянтинівна (ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України», 2020)
  Монографія присвячена дослідженню господарсько-правового інституту публічних закупівель із визначенням його поняття, структури, принципів, а також функціональних зв’язків з іншими елементами системи господарського права. ...
 • Гудіма, Тетяна Степанівна (ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», 2020)
  Монографія присвячена аналізу господарсько-правового забезпечення грошово-кредитної політики в сучасних умовах та формуванню відповідних пропозицій, практичне втілення яких може створити теоретичне підґрунтя для виявлення ...
 • Мамутов, Валентин Карлович; Ашурков, Олег Олексійович; Джумагельдієва, Гульнара Джумадурдієвна; Овчаренко, Руслан Вячеславович; Дутов, Михайло Михайлович; Ілларіонов, Олександр Юрійович; Філіпенко, Тетяна Вячеславівна; Дятлова, Валентина Василівна; Батченко, Людмила Вікторівна; Ткаченко, Олена Георгіївна (Юго-Восток, 2012)
  Розглянуто проблеми правового забезпечення економічного суверенітету держави шляхом визначення економіко-правових важелів впливу на це явище, досліджено напрями трансформації державного суверенітету в умовах поглиблення ...

View more